Ojarinteen omakotiyhdistys ry - Säännöt
Edelliselle sivulle

Ojarinteen omakotiyhdistys r.y.


Säännöt


1 §
Yhdistyksen nimi on Ojarinteen Omakotiyhdistys r.y. ja kotipaikka ja toimialue Turun kaupunki.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa omakotitalojen omistajien yhteisiä etuja, sekä toimia hyvien tapojen edistämiseksi niin jäsenten kesken kuin paikkakunnalla yleensäkin. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tekemällä esityksiä ja antamalla lausuntoja, järjestämällä kokouksia ja tiedoitustilaisuuksia sekä levittämällä jäsentensä keskuuteen alan ajankohtaisia tietoja.

3 §
Jäseneksi yhdistykseen pääsee jokainen, joka omistaa omakotitalon, tai omaa koko taloa käsittävän vuokraoikeuden yhdistyksen toimialueella, sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja suorittaa vuosittain jäsenmaksun. Yhdistyksen johtokunnalla on oikeus ottaa uudet jäsenet ja erottaa jäsen.

4 §
Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, erotetaan yhdistyksestä eikä hänellä ole oikeutta saada takaisin suorittamiaan maksuja, jäsen joka toimii yhdistyksen tarkoituksia vastaan eikä noudata sääntöjä voidaan erottaa yhdistyksestä.

5 §
Yhdistys kokoontuu niin usein kuin johtokunta katsoo tarpeelliseksi taikka kun vähintään 1/10 yhdistyksen jäsenistä sitä johtokunnalta vaatii.

6 §
Yhdistyksen jokaisen jäsenen on suoritettava yhdistykselle vuosikokouksen kutakin vuotta varten määräämä jäsenmaksu.

7 §
Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, joka valitaan vuodeksi kerrallaan ja johon puheenjohtajan lisäksi kuuluu 3-6 vakinaista jäsentä ja 0-3 varajäsentä. Vuosikokouksessa pyritään valitsemaan mukaan täysi määrä johtokunnan jäseniä (6 vakinaista ja 3 varajäsentä) mutta vähintään kolme (3) vakinaista jäsentä riittää toiminnan ylläpitämiseksi. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan, yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä.

8 §
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit sekä johtokunnan laatima vuosikertomus ja muut yhdistyksen hallintaa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 30 päivää annettava yhdistyksen toiminnantarkastajille 9:nnessä pykälässä mainittua tarkoitusta varten.

9 §
Toiminnantarkastajien on ennen helmikuun 15 päivää annettava johtokunnalle kirjallinen yhdistyksen vuosikokoukselle osoitettu kertomus tilien tarkastuksesta.

10 §
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-maaliskuussa ja käsitellään siinä seuraavat asiat:
1. esitetään vuosikertomus
2. esitetään tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä vahvistetaan tilinpäätös
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle
4. päätetään jäsenmaksun suuruudesta
5. valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja johtokunnan vakinaiset (3-6) ja varajäsenet (0-3)
6. valitaan 2 toiminnantarkastajaa
7. käsitellään muita yhdistyksen johtokunnan tai jäsenten esittämiä asioita.

11 §
Yhdistys kutsutaan koolle vähintäin viikko ennen kokousta jokaiseen talouteen jaettavalla kirjallisella kutsulla. Tämän lisäksi on johtokunnalla oikeus tiedoittaa kokouksesta muulla hyväksi katsomallaan tavalla.

12 §
Jäsenmaksuilla, lahjoituksilla ym sääntöjen mukaisilla tavoilla kertyvät tulonsa yhdistys käyttää omien tarkoituksiensa edistämiseksi.

13 §
Jos yhdistys ehdotetaan purettavaksi, ehdotusta ei hyväksytä, jos vähintäin neljännes jäsenistä sitä vastustaa. Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, Turun kaupunki ottaa varat haltuunsa.

14 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia yhdistyksen kokouksessa jos kaksi kolmasosaa kokouksen osanottajista niitä kannattaa.

15 §
Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.


Edelliselle sivulle