Käyttäjän työkalut

Sivuston työkalut


saannot

SÄÄNNöT - TURUN PIENTALOJEN KESKUSJÄRJESTÖ R.Y.


Historian siipien havinaa. Näe alkuperäinen sääntöpaperi klikkaamalla tästä.1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Turun Pientalojen Keskusjärjestö r.y. ja sen kotipaikka on Turun kaupunki.

Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä keskusjärjesö.

2 § TARKOITUS

Keskusjärjestön tarkoituksena on

 • toimia Turun kaupungissa sijaitsevien rekisteröityjen pienkiinteistö- ja omakotiyhdistysten alueellisena yhdyssiteenä ja niiden keskuselimenä
 • valvoa ja turvata mainittujen yhdistysten ja niiden jäsenten yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja yleisiä taloudellisia etuja
 • edistää kiinteistönomistusta ja -hallintaa sekä kulttuuri- ja kotiseututyötä koskevia harrastuksia
 • lisätä ja kehittää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä

3 § TOIMINNAN LAATU

Tarkoituksensa toteuttamiseksi keskusjärjestö

 • järjestää kokouksia ja esitelmätilaisuuksia
 • tekee viranomaisille anomuksia, esityksiä ja aloitteita, sekä pyrkii yhteistyöhön päättävien ja toimeenpanevien viranomaisten kanssa
 • edistää jäsentensä välistä yhteistyötä perustamalla yhteistyöelimiä ja avustaa niiden toimintaa
 • avustaa omakustannusperiaatetta noudattaen jäsenyhdistyksiään ja näiden jäseniä toimialaansa kuuluvissa asioissa
 • avustaa ja tukee jäsenyndistystensä toimintaa
 • suorittaa toimintaansa kuuluvaa tilasto- ja tutkimustyötä
 • toimii yhteistyössä samalla toimialalla toimivien järjestöjen ja yhteenliittymien kanssa

Toimintansa tukemiseksi keskusjärjestö voi harjoittaa kahvila-, ravintola-, kustannus-, julkaisu- ja kirjakauppatoimintaa, ottaa vastaan avustuksia lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Keskusjärjestö voi olla osallisena sellaisissa järjestöissä ja yhteenliittymissä, joihin kuuluminen edistää jäsenistön etujen valvomista. Liittymisestä tai osallistumisesta päättää keskusjärjestön kokous.

Keskusjärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

Keskusjärjestön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toiminnan osallisille.

4 § JÄSENYYS

Keskusjärjestöön voi liittyä jäseneksi vain toisessa (2) pykälässä mainitut rekisteröidyt yhdistykset, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja keskusjärjestön toimielinten päätöksiä.

Pienkiinteistö- tai omakotiyhdistys, joka haluaa liittyä keskusjärjestön jäseneksi, jättäköön kirjallisen hakemuksen keskusjärjestön toimikunnalle, joka saatuaan tarpeelliset selvitykset mm. yhdistyksen säännöistä, päättää jäseneksi hyväksymisestä.

Johtokunnan kielteinen päätös voidaan saattaa keskusjärjestön kokouksen tutkittavaksi, joka ratkaisee asian. Päätöksestä on annettava kirjallinen tieto yhdistykselle.

Keskusjärjestön kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi yksityisen Suomen kansalaisen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut keskusjärjestön hyväksi.

5 § JÄSENYHDISTYKSEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota keskusjärjestön jäsenyydestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti keskusjärjestön johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti keskusjärjestön kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenyhdistyksen erottua sen oikeudet ja velvollisuudet keskusjärjestöä kohtaan päättyvät, mutta yhdistys on kuitenkin velvollinen suorittamaan keskusjärjestölle jäsenmaksunsa eroamisvuodelta sekä muut mahdolliset erääntyneet maksunsa.

Keskusjarjestön kokouksen päätöksellä voidaan erottaa keskusjärjestöstä jäsenyhdistys, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa keskusjärjestöä kohtaan tai joka on toiminut keskusjärjestöä vahingoittavalla tavalla. Erottamispäätöksen tulee saavuttaa 2/3 enemmistö annetuista äänistä.

6 § JÄSENYHDISTYKSEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Jäsenyhdistys on oikeutettu itsenäisesti huolehtimaan jäsentensä eduista.

Jäsenyhdistyksen tulee näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi:

 • toimia siten, ettei se vahingoita keskusjärjestöä ja ettei yhdistyksen ja keskusjärjestön välille synny eturistiriitaa
 • sallia keskusjärjestön johtokunnan nimeämän edustajan käyttää puheoikeutta yhdistyksen kokouksissa
 • antaa keskusjärjestölle tietoja sellaisista esityksistä, joista voi olla hyötyä myös muille keskusjärjestön jäsenyhdistyksille

7 § JÄSENMAKSUT

Jäsenyhdistyksen on vuosittain suoritettava keskusjärjestölle jäsenmääränsä perusteella määräytyvä jäsenmaksu, jonka suuruuden määrää keskusjärjestön vuosikokous.

Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuista.

Jäsenmaksut on tilitettävä keskusjärjestölle keskusjärjestön johtokunnan määräämänä aikana ja määräämällä tavalla.

Mikäli jäsenyhdistys jättää jäsenmaksunsa ja muut mahdolliset maksunsa maksamatta, on keskusjärjestön johtokunnan vaadittava laiminlyönnistä selvitys ja päätettävä sen jälkeen yhdistyksen äänioikeuden menettämisestä keskusjärjestön kokouksissa tai muista mahdollisista toimenpiteistä siksi, kunnes maksuvelvollisuus on täytetty.

8 § TOIMIELIMET

Keskusjärjestön päätösvaltaa käyttävä elin on keskusjärjestön kokous. Toimeenpanovaltaa käyttävä elin ja yhdistyslain tarkoittama hallitus on keskusjärjestön johtokunta.

9 § KESKUSJÄRJESTÖN KOKOUKSET

Keskusjärjestön vuosikokous pidetään maalis-huhtikuun aikana.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos keskusjärjestön johtokunta tai kokous niin päättää, tai jos vähintään 1/4 jäsenyhdistyksistä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti keskusjärjestön johtokunnalta pyytää, taikka jos yhdistys vaatii kirjallisesti johtokunnalta saada jäsenyyttään koskevan kysymyksen keskusjärjestön kokouksen ratkaistavaksi. Ylimääräisestä kokouksesta on ilmoitettava kuukauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on esitetty.

Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena kullekin jäsenyhdistykselle vuosikokouksen osalta viimeistään 14 päivää ja ylimääräisen kokouksen osalta viimeistään 7 päivää ennen kokousta.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

10 § ÄÄNIVALTAISUUS JA PÄÄTÖKSENTEKO KESKUSJÄRJESTÖN KOKOUKSESSA

Keskusjärjestön kokoukseen on jokainen jäsenyhdistys oikeutettu lähettämään yhden äänivaltaisen edustajan jäsenmääränsä kutakin alkavaa 50- lukua kohden. Kullakin äänivaltaisella edustajalla on keskusjärjestön kokouksessa yksi (1) ääni. Puhe- ja äänioikeutta ei saa siirtää toiselle.

Keskusjärjestön kunniajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta, ellei hän ole samalla kokousedustaja.

Keskusjärjestön kokouksessa tehdään päätökset yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, paitsi vaaleissa ja umpilipuin äänestettäessä ratkaisee arpa.

11 § KESKUSJÄRJESTÖN KOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • 01 kokouksen avaus
 • 02 valitaan kokousvirkailijat
 • 03 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • 04 hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 • 05 käsitellään johtokunnan toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta
 • 06 esitetään päättyneen toimintakauden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto tileistä ja taloudenhoidosta
 • 07 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
 • 08 päätetään jäsenmaksu, joka jäsenyhdistyksen tulee keskusjärjestölle
 • kutakin yksityistä jäsentään kohti suorittaa
 • 09 päätetään toimihenkilöiden palkkojen, palkkioiden ja korvausten perusteet
 • 10 käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma
 • 11 käsitellään johtokunnan laatima talousarvio
 • 12 valitaan johtokunnan puheenjohtaja seuraavaksi toimintavuodeksi
 • 13 valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi erovuorossa olevien johtokunnan varsinaisten ja varajäsenten tilalle uudet jäsenet
 • 14 valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 • 15 valitaan edustajat järjestöihin ja yhteenliittymiin, joihin keskusjärjestö kuuluu
 • 16 asetetaan tarpeelliset toimikunnat
 • 17 päätetään, miten tiedonannot saatetaan jäsenyhdistysten tietoon
 • 18 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja käsiteltäväksi otetut asiat
 • 19 kokouksen päättäminen

Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään edellä kohdissa 01-04 mainittujen asioiden lisäksi ne kokouskutsussa mainitut asiat, jotka näiden sääntöjen mukaan kuuluvat keskusjärjestön kokouksen päätettäviin asioihin.

12 § JOHTOKUNTA JA SEN TEHTÄVÄT

Keskusjärjestön toimeenpanevana elimenä on johtokunta, jonka jäsenet tulisi, mikäli mahdollista, valita tasapuolisesti keskusjärjestön jäsenyhdistyksistä.

Keskusjärjestön johtokuntaan kuuluu vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja vähintään 20 ja enintään 50 kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua varsinaista jäsentä sekä heille samaksi ajaksi valitut henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaisista ja varajäsenistä eroaa vuosittain puolet, ensin arvalla, sitten vuoron mukaan.

Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai johtokunnan ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt sekä päättää heidän palkoistaan, palkkioistaan tai korvauksistaan vuosikokouksen päättämien perusteiden mukaisesti. Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi, vähintään puolet sen jäsenistä on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaalin ja suljetun lippuäänestyksen arpa, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tarvittaessa, tai jos vähintään viisi johtokunnan jäsentä sitä erikseen ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena tai kokouksesta on tiedotettava muulla tavoin johtokunnan jäsenille vähintään kolme ( 3) vuorokautta ennen kokousta.

Johtokunnan juoksevia asioita hoitavana ja valmistelevana työvaliokuntana toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja sekä kaksi muuta johtokunnan keskuudestaan valitsemaa jäsentä.

Johtokunta voi tarvittaessa asettaa avukseen tarpeellisia jaostoja ja valiokuntia.

13 § TILIEN PÄÄTTÄMINEN

Keskusjärjestön tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja muut hallintoa koskevat asiakirjat on annettava tilintarkastajilIe viimeistään kaksi viikkoa ennen keskusjärjestön vuosikokousta.

14 § KESKUSJÄRJESTÖN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Keskusjärjestön nimen kirjoittavat johtokunnan puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä joko sihteerin tai taloudenhoitajan kanssa.

15 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia keskusjärjestön kokouksessa, jos asia on kokouskutsussa mainittu ja muutoksen puolesta on annettu vähintään 2/3 äänestyksessä annetuista äänistä.

16 § TOIMINNAN LOPETTAMINEN

Jos keskusjärjestö päättää purkautua, on päätös siitä tehtävä kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen keskusjärjestön vuosikokouksessa. Lisäksi vaaditaan, että vähintään 3/4 saapuvilla olevista edustajista on päätöstä kannattanut.

Jos keskusjärjestö purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota keskusjärjestö on toimiessaan harrastanut. Keskusjärjestölle lahjoitettujen tai testamentattujen varojen käytöstä päätettäköön, kuten edellä on mainittu, ellei lahjoittaja tai testamenttaaja ole nimenomaan toisin määrännyt.

17 § MUUT MÄÄRÄYKSET

Sen lisäksi, mitä edellä on näissä säännöissä määrätty, noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.

saannot.txt · Viimeksi muutettu: 2022/02/20 05:56 (ulkoinen muokkaus)

Sivutyökalut