Erot

Tämä näyttää erot valitun ja nykyisen version kesken tästä sivusta.

saannot [19.03.2010 11:03]
Kari Mononen
saannot [06.04.2010 20:21] (nykyinen)
Carl Ehn
Rivi 18: Rivi 18:
  * toimia Turun kaupungissa sijaitsevien rekisteröityjen pienkiinteistö- ja omakotiyhdistysten alueellisena yhdyssiteenä ja niiden keskuselimenä   * toimia Turun kaupungissa sijaitsevien rekisteröityjen pienkiinteistö- ja omakotiyhdistysten alueellisena yhdyssiteenä ja niiden keskuselimenä
  * valvoa ja turvata mainittujen yhdistysten ja niiden jäsenten yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja yleisiä taloudellisia etuja   * valvoa ja turvata mainittujen yhdistysten ja niiden jäsenten yhteiskunnallisia, oikeudellisia ja yleisiä taloudellisia etuja
-  * edistää kiinteistönomistusta ja -hallintaa sekä kulttuuri- ja kotiseututyötä koskevia harrustuksia+  * edistää kiinteistönomistusta ja -hallintaa sekä kulttuuri- ja kotiseututyötä koskevia harrastuksia
  * lisätä ja kehittää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä   * lisätä ja kehittää pientaloasumismuodon yleisiä edellytyksiä
Rivi 29: Rivi 29:
  * edistää jäsentensä välistä yhteistyötä perustamalla yhteistyöelimiä ja avustaa niiden toimintaa   * edistää jäsentensä välistä yhteistyötä perustamalla yhteistyöelimiä ja avustaa niiden toimintaa
  * avustaa omakustannusperiaatetta noudattaen jäsenyhdistyksiään ja näiden jäseniä toimialaansa kuuluvissa asioissa   * avustaa omakustannusperiaatetta noudattaen jäsenyhdistyksiään ja näiden jäseniä toimialaansa kuuluvissa asioissa
-  * avustaa Ja tukee jäsenyndistystensä toimintaa+  * avustaa ja tukee jäsenyndistystensä toimintaa
  * suorittaa toimintaansa kuuluvaa tilasto- ja tutkimustyötä   * suorittaa toimintaansa kuuluvaa tilasto- ja tutkimustyötä
-  * toimii yhteistyössä samalla tomialalla toimivien järjestöjen ja yhteenliittymien kanssa+  * toimii yhteistyössä samalla toimialalla toimivien järjestöjen ja yhteenliittymien kanssa
-Toimintansa tukemiseksi keskusjärjestö voi harjoittaa kahvila-, ravintola-, kustannus-, julkaisu- ja kirjakauppatoimintaa, ottaa vastaan avustuksia. lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.+Toimintansa tukemiseksi keskusjärjestö voi harjoittaa kahvila-, ravintola-, kustannus-, julkaisu- ja kirjakauppatoimintaa, ottaa vastaan avustuksia lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianmukaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarvittavaa irtainta ja kiinteää omaisuutta.
-Keskusjärjestö voi olla osallisena sellaisissa järjestöissä ja ynteenliittymissä, joihin kuuluminen edistää jäsenistön etujen valvomista. +Keskusjärjestö voi olla osallisena sellaisissa järjestöissä ja yhteenliittymissä, joihin kuuluminen edistää jäsenistön etujen valvomista. 
-Liitymisestä tai osallistumisesta päätää keskusjärjestön kokous.+Liittymisestä tai osallistumisesta päättää keskusjärjestön kokous.
-Keskusjärjestö on puoluepolliittisesti sitoutumaton.+Keskusjärjestö on puoluepoliittisesti sitoutumaton.
Keskusjärjestön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toiminnan osallisille. Keskusjärjestön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton eikä muun taloudellisen ansion hankkiminen sen toiminnan osallisille.
Rivi 44: Rivi 44:
=== 4 § JÄSENYYS === === 4 § JÄSENYYS ===
-Keskusjärjestö voi liittyä jäseneksi vaintoisessa (2) pykälässä mainitut rekisteröidyt yhdistykset, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja keskusjärjestön toimielinten päätöksiä.+Keskusjärjestöön voi liittyä jäseneksi vain toisessa (2) pykälässä mainitut rekisteröidyt yhdistykset, jotka sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja keskusjärjestön toimielinten päätöksiä.
-Pienkiinteistö- tai omakotiyhdistys, joka haluaa liittyä keskusjärjestön jäseneksi, jättäköön kirjallisen hakemuksen keskusärjestön toimikunnalle, joka saatuaan tarpeelliset selvitykset mm. yhdistyksen säännöistä, päättää jäseneksi hyväksymisestä. +Pienkiinteistö- tai omakotiyhdistys, joka haluaa liittyä keskusjärjestön jäseneksi, jättäköön kirjallisen hakemuksen keskusjärjestön toimikunnalle, joka saatuaan tarpeelliset selvitykset mm. yhdistyksen säännöistä, päättää jäseneksi hyväksymisestä.
-Johtokunnan kielteinen päätös voidaan saattaa keskusjärjestön kokouksen tutkittavaksi, joka ratkaisee asian. päätöksestä on annettava kirjallinen tieto yhdistykselle.+Johtokunnan kielteinen päätös voidaan saattaa keskusjärjestön kokouksen tutkittavaksi, joka ratkaisee asian. Päätöksestä on annettava kirjallinen tieto yhdistykselle.
-Keskusjärjestön kokous voi jotokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi yksityisen Suomen kansalaisen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut keskusjärjestön hyväksi.+Keskusjärjestön kokous voi johtokunnan esityksestä kutsua kunniajäseneksi yksityisen Suomen kansalaisen, joka on erityisen ansiokkaasti toiminut keskusjärjestön hyväksi.
Rivi 57: Rivi 57:
Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota keskusjärjestön jäsenyydestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti keskusjärjestön johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti keskusjärjestön kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenyhdistyksen, joka haluaa erota keskusjärjestön jäsenyydestä, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti keskusjärjestön johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle, taikka suullisesti keskusjärjestön kokouksen pöytäkirjaan.
-Jasenyhdistyksen erottua sen oikeudet ja velvollisuudet keskusjärjestöä kohtaan päättyvät, mutta yhdistys on kuitenkin velvollinen suorittamaan keskusjärjestölle jäsenmaksunsa -eroamisvuodelta sekä muut mahdolliset erääntyneet maksunsa.+Jäsenyhdistyksen erottua sen oikeudet ja velvollisuudet keskusjärjestöä kohtaan päättyvät, mutta yhdistys on kuitenkin velvollinen suorittamaan keskusjärjestölle jäsenmaksunsa eroamisvuodelta sekä muut mahdolliset erääntyneet maksunsa.
Keskusjarjestön kokouksen päätöksellä voidaan erottaa keskusjärjestöstä jäsenyhdistys, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa keskusjärjestöä kohtaan tai joka on toiminut keskusjärjestöä vahingoittavalla tavalla. Erottamispäätöksen tulee saavuttaa 2/3 enemmistö annetuista äänistä. Keskusjarjestön kokouksen päätöksellä voidaan erottaa keskusjärjestöstä jäsenyhdistys, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa keskusjärjestöä kohtaan tai joka on toiminut keskusjärjestöä vahingoittavalla tavalla. Erottamispäätöksen tulee saavuttaa 2/3 enemmistö annetuista äänistä.
Rivi 66: Rivi 66:
Jäsenyhdistys on oikeutettu itsenäisesti huolehtimaan jäsentensä eduista. Jäsenyhdistys on oikeutettu itsenäisesti huolehtimaan jäsentensä eduista.
-Jäsenyhdistyksen tulee näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuktien lisäksi:+Jäsenyhdistyksen tulee näiden sääntöjen muista kohdista ilmenevien velvollisuuksien lisäksi:
  * toimia siten, ettei se vahingoita keskusjärjestöä ja ettei yhdistyksen ja keskusjärjestön välille synny eturistiriitaa   * toimia siten, ettei se vahingoita keskusjärjestöä ja ettei yhdistyksen ja keskusjärjestön välille synny eturistiriitaa
  * sallia keskusjärjestön johtokunnan nimeämän edustajan käyttää puheoikeutta yhdistyksen kokouksissa   * sallia keskusjärjestön johtokunnan nimeämän edustajan käyttää puheoikeutta yhdistyksen kokouksissa
Rivi 116: Rivi 116:
  * 04 hyväksytään kokoukselle työjärjestys   * 04 hyväksytään kokoukselle työjärjestys
  * 05 käsitellään johtokunnan toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta   * 05 käsitellään johtokunnan toimintakertomus päättyneeltä toimintakaudelta
-  * 06 esitetään päättyneen toimintakauden tilikertomus ja,tilintarkastajien lausunto tileistä ja taloudenhoidosta +  * 06 esitetään päättyneen toimintakauden tilikertomus ja tilintarkastajien lausunto tileistä ja taloudenhoidosta 
-  * 07 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnaile ja muille tilivelvollisille+  * 07 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille
  * 08 päätetään jäsenmaksu, joka jäsenyhdistyksen tulee keskusjärjestölle   * 08 päätetään jäsenmaksu, joka jäsenyhdistyksen tulee keskusjärjestölle
  * kutakin yksityistä jäsentään kohti suorittaa   * kutakin yksityistä jäsentään kohti suorittaa
-  * 09 päätetään toimihenkilöiden palkkojen. palkkioiden ja korvausten perusteet+  * 09 päätetään toimihenkilöiden palkkojen, palkkioiden ja korvausten perusteet
  * 10 käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma   * 10 käsitellään johtokunnan laatima toimintasuunnitelma
  * 11 käsitellään johtokunnan laatima talousarvio   * 11 käsitellään johtokunnan laatima talousarvio
Rivi 128: Rivi 128:
  * 15 valitaan edustajat järjestöihin ja yhteenliittymiin, joihin keskusjärjestö kuuluu   * 15 valitaan edustajat järjestöihin ja yhteenliittymiin, joihin keskusjärjestö kuuluu
  * 16 asetetaan tarpeelliset toimikunnat   * 16 asetetaan tarpeelliset toimikunnat
-  * 17 päätetään, miten tiedonannot saatetaan jäsenyhdisttysten tietoon+  * 17 päätetään, miten tiedonannot saatetaan jäsenyhdistysten tietoon
  * 18 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja käsiteltäväksi otetut asiat   * 18 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut ja käsiteltäväksi otetut asiat
  * 19 kokouksen päättäminen   * 19 kokouksen päättäminen
Rivi 166: Rivi 166:
=== 16 § TOIMINNAN LOPETTAMINEN === === 16 § TOIMINNAN LOPETTAMINEN ===
-Jos keskusjärjestö päättää purkautua, on päätös siitä tehtävä kokouskutsussa olleen maininnan Jälkeen keskusjärjestön vuosikokouksessa. Lisäksi vaaditaan, että vähintään 3/4 saapuvilla olevista edustajista on päätöstä kannattanut.+Jos keskusjärjestö päättää purkautua, on päätös siitä tehtävä kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen keskusjärjestön vuosikokouksessa. Lisäksi vaaditaan, että vähintään 3/4 saapuvilla olevista edustajista on päätöstä kannattanut.
Jos keskusjärjestö purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota keskusjärjestö on toimiessaan harrastanut. Jos keskusjärjestö purkautuu tai lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat käytettävä sellaiseen yleishyödylliseen tarkoitukseen, jota keskusjärjestö on toimiessaan harrastanut.
Rivi 173: Rivi 173:
=== 17 § MUUT MÄÄRÄYKSET === === 17 § MUUT MÄÄRÄYKSET ===
-Sen Lisäksi, mitä edellä on näissä säännöissä määrätty, noudatetaan mitä, voimassaoleva yhdistyslaki säätää.+Sen lisäksi, mitä edellä on näissä säännöissä määrätty, noudatetaan mitä voimassaoleva yhdistyslaki säätää.
\\ \\
\\ \\

Sisältö © Turun Pientalojen Keskusjärjestö ry